Oznaczenie sprawy: ZSP4.26.1.2016
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Modernizacja obiektu - hydroizolacja budynku szkoły

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice lub na stronie internetowej http://bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne jednostek miejskich.
Koszt specyfikacji: bezpłatnie
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: usuwanie przyczyn i skutków zawilogoceń budynku szkoły:
a) wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w budynku szkoły oraz wykonanie prac towarzyszących - według dokumentacji projektowej
b) wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachu auli oraz wykonanie prac towarzyszących - według dokumentacji projektowej
c) wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachu sali gimnastycznej oraz wykonanie prac towarzyszących - według przedmiaru robót

Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 3000 złotych brutto
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe
- wykona zabezpieczenie mebli oraz pozostawionego sprzętu - wyniesienie mebli i wyposażenia ponowne wniesienie, zabezpieczenie folią
- wywiezie i podda utylizacji odpady,
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany
- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, decyzjami, pismami
- pokryje wszelkie koszty wymagane przez: urzędy, instytucje,
- będzie prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym zakresie i na swój koszt.
- zapewni odpowiednie warunki dla wykonawstwa robót, odpowiednie zabezpieczenia techniczno-materiałowe z uwzględnieniem wpływu warunków pogodowych na wykonawstwo robót i pokryje koszty z tym związane
- zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym
- wykona na swój koszt postanowienia decyzji administracyjnej zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:
- przedmiary robót - załącznik nr 9 do SIWZ
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 11 do SIWZ
- formularz cenowy - załącznik nr 12 do SIWZ

Przedstawione w powyższych, lub innych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.
Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie do oferty katalogów, folderów, opisów technicznych, certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia.

Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin gwarancji i rękojmi był taki sam.
Wymagany termin gwarancji na wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachu auli – 120 miesięcy

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie,
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych
c) praca w soboty, lub inne dni wolne od pracy wymaga zgody zamawiającego
d) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki
e) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie aby nie utrudniać funkcjonowania placówki – termin wykonywania tych prac winien być uzgodniony z placówką przed ich rozpoczęciem

Uwaga: Wersja papierowa dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót udostępniana jest Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za dodatkową odpłatnością, Zamawiający sporządzi kserokopię dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Dokumenty wymienione w poprzednim zdaniu dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej
http://bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
kod CPV: 45.32.00.00-6 - nazwa: Roboty izolacyjne
kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
kod CPV: 45.26.00.00-7 - nazwa: Roboty w zakresie wykonywania pokryć ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: do 19.08.2016r., z tym że wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachu auli oraz wykonanie prac towarzyszących i wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachu sali gimnastycznej oraz wykonanie prac towarzyszących - zakończenie do 30.09.2016r.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie:
a)wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: remoncie, budowie, przebudowie pomieszczeń/budynku, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 złotych
b)wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na remoncie, budowie, przebudowie dachu o pokryciu z folii dachowej PCW, o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 złotych.

Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2, wykazu robót budowlanych -ZAŁĄCZNIK NR 4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2.
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy - Wykonawca musi dysponować:
a) osobą kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i  wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu,

Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2 oraz wykazu osób ZAŁĄCZNIK NR 3.
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2..
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 3, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 90,00%
gwarancja i rękojmia - waga - 10,00%
Termin składania ofert: 24-06-2016 r. do godz. 13:00.
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego lub listownie na adres zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian
zawartej umowy. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach:
1) działania siły wyższej i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
2) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych, bądź atmosferycznych i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
3) wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
4) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
5) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
6) wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
7) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
8) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
9) rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego,
10) zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego,
11) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
12) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
13) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
14) odmiennych od  przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,
15) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,
16) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,
17) nieterminowego przekazania placu budowy, lub poszczególnych frontów robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
18) zmiany technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych,
19) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności
20) zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę,
21) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w  ofercie opracowanej na  potrzeby prowadzonego postępowania Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
22) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania
23) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie,
24) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych,
25) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
26) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw, materiałów lub zmiany technologii,
27) zmiany przepisów prawa w  trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji,
28) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i uruchomieniu obiektu,
29) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
30) wniosku Wykonawcy o cesje wierzytelności na rzecz podwykonawcy
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 09-06-2016 r.
 
 
Sekretarz Szkoły
 
09-06-2016 r.  Joanna Hepner
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 
09-06-2016 r.  Aleksandra Sikora
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia