ZAŁĄCZNIK NR 2
Oznaczenie sprawy: ZSP4.26.1.2016 
 
______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy (należy wpisać wszystkie podmioty występujące wspólnie)*
______________________________________________________________

______________________________________________________________
adres wykonawcy/wykonawców
 
 
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Modernizacja obiektu - hydroizolacja budynku szkoły
oświadczam(y), że:

1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu opisane przez zamawiającego w zakresie:
 • posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • 2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
   
    
   
   
   
   
  ________________________
  miejscowość, data
  _________________________
  imię i nazwisko  
  __________________________________
  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
   
   
   
  * w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien złożyć lider (pełnomocnik)  w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie
  ** w przypadku oświadczenia składanego przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenie dotyczy tylko punktu 2.