oznaczenie sprawy: ZSP4.26.1.2016

 
 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Modernizacja obiektu - hydroizolacja budynku szkoły

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom z ceną 233 439,17 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
Progress Piotr Junka
ul. Centralna 142, 44-323 Połomia
66,13
10,00
76,13
2.
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom
90,00
5,00
95,00
3.
Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3, 44-100 GLIWICE
83,37
5,00
88,37

 


Sekretarz Szkoły

04-07-2016 r. Joanna Hepner
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor

04-07-2016 r. Beata Włodarczyk

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

 

Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
 
____________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie zawiadomienia